Walory przyrodnicze gminy Przewóz

Ogromnym bogactwem gminy są lasy. Masywy leśne rozrzucone po całym terenie gminy zajmują ponad połowę jej powierzchni, to jest 65,7%. Dominują wśród nich lasy sosnowe oraz lasy mieszane. Cześć gruntów leśnych objętych jest ochrona jako lasy wodo-ochronne i glebo-ochronne. Obszar gminy leży w naturalnych granicach zasięgu buka zwyczajnego, cisa pospolitego, wiciokrzewu i wrzośca bagiennego. Z drugiej strony objęty jest zasięgiem gatunków posiadających swoje optimum na południe od linii zlodowacenia bałtyckiego, a wiec bzu koralowego, świerku pospolitego, jodły pospolitej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zwiększenie powierzchni zalesiania w Gminie Przewóz.

Na terenie Gminy Przewóz działają dwa koła łowieckie, z tego jedno ma nazwę „Cietrzew” – co jest odznaka działań w ramach ochrony populacji tego gatunku.

Ważnym elementem przyrodniczo-krajobrazowym sa rzeki i stawy, można w nich złowić:
klenie, pstrągi, karpie, sandacza, leszcza, płoć, brzane, okonia.

Znaczne obszary gminy podlegają ochronie ze względu na cenne walory przyrodnicze.
Do nich możemy zaliczyć:

• rezerwat „Żurawie Bagno” o pow. 42,07 ha – jest to rezerwat florystyczny leżący
około 2 km na północny wschód od miejscowości Lipna,

• rezerwat „Nad Młyńska Struga” o pow. 6,22 ha – jest to rezerwat leśny położony
w dolinie niewielkiej rzeki Skródy przy jej ujściu do Nysy.

• Obszar Chronionego Krajobrazu, lasy ochronne grupy I – są to lasy glebo-ochronne
na stokach doliny rzeki Nysy Łużyckiej,

• wody podziemne nr 315 „Chocianów - Gozdnica”,

• graniczący z terenem gminy na północy rezerwat florystyczny „Wrzosiec” należący
do gminy Lipinki Łużyckie,

• pomniki przyrody – 13 szt., użytki ekologiczne – 5 szt.

Na terenie gminy istnieje szereg innych interesujących, a jeszcze nie objętych ochrona obiektów np.: torfowisko „Bucze” – położone w miejscowości Bucze, stawy z interesującą awifauna w kompleksach koło Straszowa, torfowisko, oczka wodne i obszary z roślinnością torfowiskową w rejonie Lipnej, wyspy na Nysie Łużyckiej w rejonie Przysieka, odcinek doliny miedzy Pieńskiem a Sobolicami, planuje się objąć ochrona w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Wpis znajduje się w kategoriach: turystyka

Tagi: